Lịch sử hình thành và phát triển

Tháng 05/2006 Thành lập công ty

Tháng 11/2007    Bắt đầu hoạt động

Tháng 03/2010 Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 (Số: TUV100/01/1466)

Tháng 03/2013    Đạt chứng nhận ISO 14001:2009 (Số: TUV104/01/1466)

Tháng 12/2015    Đạt chứng nhận ISO/TS 16949:2009 (Số: NQA T9086)

Tháng 12/2015    Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 (Số: NQA 49986)

Tháng 03/2016    Đạt chứng nhận ISO 14001:2015 (Số: NQA  E5869)

Tháng 03/2018    Khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy số 2

Tháng 12/2018    Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 (Số: NQA 49986)

Tháng 12/2018    Đạt chứng nhận IATF 16949:2016 (Số: NQA T9086)

Tháng 03/2019   Trở thành công ty con hợp nhất của ALCONIX CORPORATION