LIÊN HỆ

Liên hệ chổi than, các sản phẩm than đặc thù:
Mr. Đăng
Điện thoại: 0989 331 005
Email: dang@fuji-carbon.com.vn

Liên hệ than điện cực EDM:
Mrs. Nguyệt Anh
Điện thoại: 0908 568 778
Email: nguyetanh@fuji-carbon.com.vn

Hoặc liên hệ với người Nhật:
Mr. Kaneko
Email: k.kaneko@fuji-carbon.co.jp
(*) Phần bắt buộc nhập