Progress

Tháng 05/2006 Thành lập công ty

Tháng 11/2007    Bắt đầu hoạt động

Tháng 03/2010 Chứng nhận ISO 9001:2008 (Số : TUV100/01/1466)

Tháng 03/2013    Chứng nhận ISO 14001:2009 (Số : TUV104/01/1466)

Tháng 12/2015    Chứng nhận ISO/TS 16949:2009 (Số : NQA T9086)

Tháng 12/2015    Chứng nhận ISO 9001:2008 (Số : NQA 49986)

Tháng 03/2016    Chứng nhận ISO 14001:2015 (Số : NQA  E5869)